mis ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร กรมการแพทย์

Please wait...


หน้าแรก

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน

ข้อมูลของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp

ตัวชี้วัด/คำรับรอง (PA)

คือข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ข้อมุลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุงของหน่วยงาน

การติดตามดำเนินงานโครงการ

การติดตามดำเนินงานโครงการเป็นการติดตามโครงการตามยุทธศาสตร์ของกรม

ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลบุคคลากร

บุคคลากร

รายละเอียดบุคคลากร

ข้อมูลสุขภาพ

  1. การมารับบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2558
  2. จำนวนสถานะการจำหน่าย ปีงบประมาณ 2558
  3. การเสียชีวิตในสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
  4. สาเหตุการป่วยโรคหลัก (Principle diagnosis) ที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
  5. สาเหตุการป่วยโรคหลัก (Principle diagnosis) ที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน
  6. หัตถการของผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่ม ตามรหัส ICD 9 CM ฉบับ 2012

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์

ข้อมูลเพื่อตอบโต้สถานการณ์

ข้อมูลตอบโต้สถานการณ์

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ชื่อบันทึกข้อตกลง
หน่วยงาน
กรมการแพทย์
หน่วยงาน
ภายนอก
ลงนาม
สิ้นสุด
สถานะ
ความร่วมมือในการสอนและฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ โรงพยาบาลเลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
27-11-2006 11:20:10 ยังใช้งาน
การร่วมผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน (ในนามการร่วมผลิตแพทย์ ได้ลงนามกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิกกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี , โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) โรงพยาบาลเลิดสิน มหาวิทยายังรังสิต
28-9-2010 11:21:37 ยังใช้งาน

เครื่องมือแพทย์มูลค่าสูง

เครื่องมือแพทย์มูลค่าสูง